foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Cztery prawa życia duchowego

Drukuj

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga. 


I. PRAWO PIERWSZE: 

Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan. 

- MIŁOŚĆ BOŻA 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). ....- BOŻY PLAN 

Chrystus Pan mówi: "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel). Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości? Ponieważ: 


II. PRAWO DRUGIE: 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia. 

- CZŁOWIEK JEST GRZESZNY 

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3,23). 

Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego - wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. 

- CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA 

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rz 6,23). 

Bóg jest święty a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak: dobre, uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia. Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści!!! 


III. PRAWO TRZECIE:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia. 

- ON ZMARŁ ZA NAS . . . 

"Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5,8). 

- I ZMARTWYCHWSTAŁ . . . 

"Chrystus umarł za grzechy nasze ... został pogrzebany ... zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem . . . ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz" (l Kor 15,3-6). 

- I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ 

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6). 

Bóg przerzucił pomost [krzyż] nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw... 


IV. PRAWO CZWARTE: 

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia. 

- MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA:  

"A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (J 1,12). 

- PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ: 

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (Ef 2,8-9). 

- PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA 

Chrystus Pan mówi: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Ap 3.20). Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego "ja" i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli. Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli. 

Różne dziedziny życia poddane własnemu "ja", co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia. Które z tych kół przedstawia twoje życie? Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz? Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. 

- MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ (Modlitwa jest rozmową z Bogiem) 

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy: 

"Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaje swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz". 

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób a Pan Jezus - według swojej obietnicy - zamieszka w twoim życiu. 

- JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ. ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU? 

Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20 - gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie? Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy? Podpowiadamy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa. 

- SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA 

"A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne." (l J 5,11-13). 

Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hbr 13.5). Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go. Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy cię nie zawiedzie. A co z naszymi uczuciami? 

- NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH 

Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa. Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem (tzn. Bogiem i Jego Słowem), wiarą (naszą ufnością do Boga i Jego Słowa), a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami emocjonalnymi). 

Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa - Pisma Świętego (2 Kor 5,7). 

- A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA 

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim: 

1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Ap 3,20 i Kol 1,27). 2. Grzechy twoje zostały przebaczone (Kol 1,14). 3. Stałeś się dzieckiem Bożym (J 1,12). 4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przeznaczył (J 10,10; 2 Kor 5,17; l Tes 5,18). 

Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo. A co dalej? 

- WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE 

"Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela" (2 P 3,18). Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym następujące rzeczy: 

1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (J 15,7). 2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dz 17,11) - zaczynając od Ewangelii Jana. 3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (J 14,21). 4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mt 4,19; J 15,8). 5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (l P 5,7). 

Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie (Ga 5,16-17; Dz 1,8). 

- KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA 

W liście do Hebrajczyków 10,25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali "wspólnych zebrań" chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew - wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi - szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie. 

- CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU? 

Jeśli ta wiadomość pomogła ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniosła jakiś inny pożytek, postaraj się podzielić nią z kimś innym. 

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

24 wrzesień 2023

Ruch Światło-Życie
 • Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać

  W najblizszą niedzielę 24 września w całym Kościele będzie obchodzony po raz 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z tej okazji papież Franciszek, wzorem swoich poprzedników wystosował orędzie. Centralna Diakonia Misyjna zapraszamy do jego lektury. Zachęcamy również do przeczytania artykułu ks. Dawida Stelmacha „Miłuj uchodźcę swego” Drodzy bracia i siostry! Dzisiejsze przepływy migracyjne są wyrazem 

  Czytaj więcej

  Artykuł Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Kawa z misjonarzami

  Czy wiesz, że Oaza prowadzi rekolekcje w Tanzanii? Czy wiesz, że animatorzy Ruchu posługują w Kazachstanie? Czy wiesz że Chińczycy bywają na rekolekcjach w Krościenku? Czy wiesz, że oazowicze działają w sierocińcach w Kenii? Możesz być częścią tego wszystkiego! Dowiedz się więcej na spotkaniu z misjonarzami Ruchu Światło-Życie na luźnej kawie online. W sobotę 21 

  Czytaj więcej

  Artykuł Kawa z misjonarzami pochodzi z serwisu OAZA.PL.

 • Festiwal Nowej Kultury – pod patronatem Ruchu Światło-Życie

  Festiwal Nowej Kultury to połączenie koncertów, widowisk teatralnych, a także projekcji wartościowych filmów. Jego celem jest promocja Nowej Kultury, która zgodnie z myślą Ks. Franciszka Blachnickiego polega na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty. Festiwal promuje polską kulturę, a także ponadczasowe wartości, które przyczyniają się do wzmacniania więzi rodzinnych i uczą wzajemnego szacunku do ludzi. W 

  Czytaj więcej

  Artykuł Festiwal Nowej Kultury – pod patronatem Ruchu Światło-Życie pochodzi z serwisu OAZA.PL.

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.