foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Potępienie i oskarżenie to narzędzia, którymi posługuje się wróg, aby zatrzymać nas w miejscu. Pamiętaj... Bóg Cię nie oskarża!." - Marcin Zieliński - Ps 103, 8-14 Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechówani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Cztery prawa życia duchowego

Drukuj

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym, istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga. 


I. PRAWO PIERWSZE: 

Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan. 

- MIŁOŚĆ BOŻA 

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). ....- BOŻY PLAN 

Chrystus Pan mówi: "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel). Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości? Ponieważ: 


II. PRAWO DRUGIE: 

Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia. 

- CZŁOWIEK JEST GRZESZNY 

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej" (Rz 3,23). 

Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego - wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. 

- CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA 

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rz 6,23). 

Bóg jest święty a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść. Człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak: dobre, uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia. Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści!!! 


III. PRAWO TRZECIE:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia. 

- ON ZMARŁ ZA NAS . . . 

"Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5,8). 

- I ZMARTWYCHWSTAŁ . . . 

"Chrystus umarł za grzechy nasze ... został pogrzebany ... zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem . . . ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej, niż pięciuset braciom naraz" (l Kor 15,3-6). 

- I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ 

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6). 

Bóg przerzucił pomost [krzyż] nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw... 


IV. PRAWO CZWARTE: 

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia. 

- MUSIMY PRZYJĄĆ CHRYSTUSA:  

"A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (J 1,12). 

- PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ: 

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (Ef 2,8-9). 

- PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA 

Chrystus Pan mówi: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną" (Ap 3.20). Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie: odwrócenie się od swego "ja" i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli. Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli. 

Różne dziedziny życia poddane własnemu "ja", co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia. Które z tych kół przedstawia twoje życie? Czy drugie koło przedstawia życie, jakiego pragniesz? Dalsze uwagi wyjaśnią ci, w jaki sposób możesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. 

- MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ (Modlitwa jest rozmową z Bogiem) 

Bóg zna twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy: 

"Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaje swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz". 

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie twojego serca? Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób a Pan Jezus - według swojej obietnicy - zamieszka w twoim życiu. 

- JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ. ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU? 

Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze? Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20 - gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie? Chrystus powiedział, że wejdzie do twojego życia. Czy mógłby cię zawieść? Na czym jednak opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy? Podpowiadamy ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa. 

- SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA 

"A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne." (l J 5,11-13). 

Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy cię nie opuści (Hbr 13.5). Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go. Chrystus mieszka w tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy cię nie zawiedzie. A co z naszymi uczuciami? 

- NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH 

Nie nasze uczucia, lecz obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są naszym autorytetem i podstawą. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa. Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem (tzn. Bogiem i Jego Słowem), wiarą (naszą ufnością do Boga i Jego Słowa), a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami emocjonalnymi). 

Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon. W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa - Pisma Świętego (2 Kor 5,7). 

- A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA 

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa przez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim: 

1. Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Ap 3,20 i Kol 1,27). 2. Grzechy twoje zostały przebaczone (Kol 1,14). 3. Stałeś się dzieckiem Bożym (J 1,12). 4. Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda, dla której Bóg cię stworzył i przeznaczył (J 10,10; 2 Kor 5,17; l Tes 5,18). 

Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i posłuszeństwo. A co dalej? 

- WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE 

"Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela" (2 P 3,18). Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym następujące rzeczy: 

1. Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (J 15,7). 2. Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dz 17,11) - zaczynając od Ewangelii Jana. 3. Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (J 14,21). 4. Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mt 4,19; J 15,8). 5. Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (l P 5,7). 

Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwalaj Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie (Ga 5,16-17; Dz 1,8). 

- KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA 

W liście do Hebrajczyków 10,25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali "wspólnych zebrań" chrześcijańskich. Kilka razem płonących żagwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew - wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi - szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie. 

- CZY CHCIAŁBYŚ OPOWIEDZIEĆ INNYM LUDZIOM O SWOIM ODKRYCIU? 

Jeśli ta wiadomość pomogła ci poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela lub przyniosła jakiś inny pożytek, postaraj się podzielić nią z kimś innym. 

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

02 czerwiec 2020

Ruch Światło-Życie
 • Centralna Oaza Matka – na żywo
  Niedziela – Jutrznia Wielka wigilia modlitewna I nieszpory Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Transmisja Mszy Świętej Wigilii Zesłania Ducha Świętego
 • Wszystkie dzieci nasze są
  W tym roku obchodząc Dzień Dziecka chcemy zwrócić szczególną uwagę na nasze kenijskie dzieciaki objęte projektem „Adopcja na odległość” (o projekcie: http://www.misje.oaza.pl/index.php/2019/12/13/adopcja-na-odleglosc/). Naszym małym marzeniem jest, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym  gdzie i komu pomagamy oraz włączyło się do tego dzieła. W związku z tym przez cały tydzień będziemy przybliżać Wam historie 

  Czytaj więcej
 • Nie żyje ks. Piotr Urbanowski
  We wtorek, 19 maja 2020 roku, nagle, w wieku 48 lat, zmarł ks. Piotr Urbanowski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej. Pochodził z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Święcenia kapłańskie przyjął rąk biskupa Kazimierza Romaniuka 29 maja 1999 roku. Od nastoletnich lat związany z Ruchem. Dobry Jezu, okaż Księdzu Piotrowi swoje miłosierdzie! Aktualizacja: 

  Czytaj więcej

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.