foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Wyrazem katolickości jest nie tylko braterska wspólnota ochrzczonych, ale także gościnność okazana cudzoziemcowi, niezależnie od wyznawanej przez niego religii, odrzucenie wszelkich barier i dyskryminacji rasowej oraz uznanie osobowej godności każdego człowieka, czemu winna towarzyszyć aktywna obrona jego niezbywalnych praw” - pisał Jan Paweł II

Ruch Światło-Życie  - Diecezja Gliwicka - Rejon Tarnowskie Góry

Kapłani Domowego Kościoła

Jaka jest rola kapłana w Domowym Kościele?

Kapłani towarzyszą nam prawie we wszystkich momentach naszej pracy i formacji w Domowym Kościele. Mimo tego, że spotkania kręgów (zarówno podstawowych jak i rejonowych, diecezjalnych...) przygotowywane są i prowadzone przez świeckich, czyli małżeństwa z DK, kapłani pełnią rolę moderatorów i opiekunów duchowych. Dyskretnie towarzyszą nam dbając 

Obecność kapłana na spotkaniach kręgu Domowego Kościoła ma potrójne znaczenie:

  • jest to przede wszystkim obecność będąca znakiem Chrystusa, który poprzez osobę kapłana pragnie błogosławić uczestnikom kręgu i przychodzić do nich mocą, jaka wynika z przyjętego sakramentu kapłaństwa;
  • na spotkaniu kapłan jest przedstawicielem hierarchii Kościoła (pasterzy), którym powierzona jest troska o poprawność nauczania i rozeznawanie Woli Bożej w sprawach dotyczących duchowego dobra wspólnoty;
  • kapłan na spotkaniu nie jest osobą stojącą z boku, ale uczestniczy w nim, jak każde małżeństwo, dzieląc się swoim życiem, troską o Boże sprawy i dając świadectwo swojej wiary oraz miłości do Boga i bliźnich, 
(por. ks. Jan Mikulski, Rola kapłana w Domowym Kościele - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło- Życie, Kraków 2006, s. 5). 
 
Poprzez święcenia kapłan wypełnia swoją misję wobec Domowego Kościoła w prawdzie i sprawiedliwości poprzez:
  • Głoszenie Słowa Bożego. Ma on pomóc w przyjmowaniu Słowa Bożego. Krąg jednak nie może się przeobrazić ani w grupę biblijną, w słuchaczy kazania ani nie może stać się lekcją katechezy.
  • Posługę sakramentalną. Kanałem działania Pana Boga są przede wszystkim sakramenty święte. To one dają witalność tej najmniejszej komórki Kościoła. Kapłan czuwa więc nad „sakramentalnym stylem życia" wszystkich członków Domowego Kościoła, aby potrafili żyć w łasce uświęcającej.
  • Otwarcie kręgu na życie całego Kościoła Powszechnego.
 Po niżej znajdziesz prezentacje w formie wideoklipów o kapłanach, którzy posługują w naszym Domowym Kościele:

Spotkania Modlitewne

Spotkania Modlitewne

Nowości OAZA.PL

Aktualności – OAZA.PL

10 czerwiec 2023

Ruch Światło-Życie

Modlitwa

Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

 

     Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę.

Amen.