Naprotechnologią nazywamy zestaw procedur i standardów postępowania celem oceny zdrowia prokreacyjnego.